Stanley ter Haar Straatadvocaat Gemeente Leeuwarden
Maatschappelijke opvangStraatadvocaat

Stanley ter Haar Straatadvocaat Gemeente Leeuwarden

Stanley ter Haar Straatadvocaat Gemeente Leeuwarden
Open podium, wet maatschappelijke opvang en beschermd wonen

beschermd wonen en maatschappelijke opvang een verantwoordelijkheid van elke gemeente

Vanaf 2021 wordt beschermd wonen en maatschappelijke opvang een verantwoordelijkheid van elke gemeente en niet langer alleen van de centrumgemeenten. De rijksmiddelen worden straks dan ook over alle gemeenten verdeeld. Doel van de wet decentralisatie Beschermd Wonen is om mensen met een kwetsbaarheid zo veel mogelijk in de wijken te ondersteunen. Dit vraagt om een basisniveau van voorzieningen, kennis en geschikte woningen. Vanaf 2021 kunnen ingezetenen van Nederland zich tot elke gemeente wenden voor een voorziening voor Beschermd Wonen of Maatschappelijke Opvang.

Gemeenten hebben de opdracht gekregen om de opvang samen te organiseren

Gemeenten hebben de opdracht gekregen om de opvang samen te organiseren en daarvoor een regioplan te maken, gericht op een optimale samenwerking tussen gemeenten, ketenpartners en zorgverzekeraars. Voor het opstellen van het regioplan is in Friesland een externe programmaleider aangetrokken, mevr. Anneke Ros. Zij heeft een projectgroep gevormd samen met gemeentelijke vertegenwoordigers en de acties die tot dusverre zijn uitgevoerd, staan in het bijgaand memo
Voortgang verwoord. Het regioplan dat volgens de huidige planning in december wordt opgeleverd bestrijkt de hele ondersteuningsstructuur voor de doelgroep waaronder:

– Toegang
– Begeleiding in de thuissituatie
– Opvang
– Woonvoorzieningen
– Inkomen, werk/ dagbesteding
– Preventie.

Stanley ter Haar Straatadvocaat Gemeente raad

Doel van de
bijeenkomst

Het doel van deze informatieve bijeenkomst is een introductie en verkenning van de materie van
deze decentralisatie en de daaraan verbonden ontwikkelingen vanuit verschillende perspectieven.
Deze transitie is van invloed op alle beleidsdomeinen van de gemeente, het fysiek domein, sociaal
domein en het veiligheidsdomein.
Volgens planning zullen de gemeenteraden het regioplan moeten vaststellen in december 2019.
Deze bijeenkomst is een eerste aanzet om de raad daarvoor goed te informeren.

Wijze van behandeling

Open Podium op 4 september om 19.30uur in de raadzaal.
De informatiebijeenkomst wordt als volgt inhoud gegeven:
Uitleg externe programmaleider, mevrouw Anneke Ros over:
o huidige werkwijze
o de mogelijke verbeterpunten
o doorkijkje nieuwe werkwijze

Bijdrage vanuit het perspectief van de doelgroep

o Beschouwing vanuit de leefwereld:
o Over de dagelijkse praktijk
o Wat zijn de knelpunten in de huidige praktijk
o Wat zijn de oplossingsrichtingen
o Zitten die voldoende in de voorgestelde nieuwe aanpak

Gasten die uitgenodigd worden

Externe programmaleider mevr. Anneke Ros
De straatadvocaat uit Leeuwarden, dhr.
Stanley ter Haar Straatadvocaat Gemeente Leeuwarden

Dossierstukken in Ibabs
Brief van het college d.d. 14-05-2019 Maatschappelijke opvang en beschermd wonen

https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Leeuwarden/0bf6e6fe-6bba-47b7-80b6-b3824d21c181

Meerjarenagenda (initiatief van vertegenwoordigers van mensen met cliëntervaring en familievertegenwoordigers, gemeenten, zorgaanbieders, woningcorporaties, het Schakelteam personen met verward gedrag en de ministeries van BZK, JenV, SZW en VWS )  Memo voortgang regioplan

What's your reaction?

Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.